Regulamin sklepu

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży w serwisie dostępnym pod adresem www.bunt.pl prowadzonym przez Operatora.

2. Operator stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Użytkownikiem:

 • a. formularze zawarte w Serwisie,
 • b. poczta elektroniczna,
 • c. kontakt telefoniczny,
 • d. korespondencja pocztowa.

3. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy i parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. KONTO I OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Do korzystania z Serwisu potrzebne jest posiadanie urządzenia komputerowego wyposażonego w dostęp do sieci Internet posiadającego procesor o częstotliwości taktowania co najmniej 1 GHz, co najmniej 512 MB pamięci dyskowej, używającego przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0. lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java),z włączoną obsługą ActiveXPlayer, zaktualizowanym komponentem DRM. Do używania niektórych funkcji Serwisu może być konieczne posiadanie zainstalowanego zewnętrznego oprogramowania (np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące).

2. Korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta.

3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie unikalnego nicku, hasła oraz adresu e-mail.

4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

5. Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w serwisie poprzez napisanie stosownej wiadomości na adres e-mail sklepu: hello@bunt.pl

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie uznawanymi normami współżycia społecznego. Użytkownikowi zabrania się:

 • a. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • b. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników,
 • c. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

7. Operator może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Użytkownika, który w procesie rejestracji konta celowo podał nieprawdziwe dane, zarejestrował kolejne Konto w Serwisie lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień Regulaminu.

8. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie, za wyjątkiem Użytkowników o statusie administratora, którzy wykonują przydzielone im zadania Operatora, którzy to mogą posiadać dodatkowe Konto do użytku prywatnego.

§ 3. NEWSLETTER

1. Użytkownik, po wyrażeniu odrębnej zgody może zasubskrybować usługę Newslettera, polegającą na cyklicznej wysyłce wiadomości e-mail, które mogą zawierać informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera, poprzez stosowną dyspozycję w ustawieniach Konta lub wysłanie wiadomości e-mail z takim żądaniem na adresnewsletter@bunt.pl, z adresu na który dokonano subskrypcji.

§ 4. SKLEP INTERNETOWY

1. Procedura zakupu rozpoczyna się przez dodanie produktu do tzw. koszyka, a następnie przejście do niego, gdzie Użytkownik przechodzi do płatności, a następnie wybiera ścieżkę dokonania zakupu (za pomocą Konta lub bez rejestracji). Następnie dokonywany jest wybór sposobu płatności, dostawy i akceptacja regulaminu.

2. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej” w podstronie podsumowania zamówienia, co skutkuje złożeniem Operatorowi wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i po otrzymaniu od Operatora e-maila potwierdzającego zamówienie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.

3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności innej niż za pobraniem, Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Operator może anulować zamówienie.

5. Operator spełnia świadczenie w terminie do 14 dni od zaksięgowania płatności. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Użytkownika.

6. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Operator niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Użytkownika, zaoferuje mu Towar zastępczy lub zwrot otrzymanej przez niego sumy pieniężnej. Wybór Użytkownika jest w tym zakresie dla Operatora wiążący, a brak wyboru uważa się za wybór zwrotu otrzymanej sumy pieniężnej.

7. Dostawa towaru możliwa jest za pośrednictwem przesyłki pocztowej dostarczanej przez Poczta Polska SA, Paczkomat InPost lub kurierskiej, dostarczanej przez DHL.

8. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem PayPro SA, (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.).

9. Płatność Przelewy24 obowiązuje tylko i wyłączenie na produkty fizyczne.

10. Użytkownikowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.

11. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

§ 5. PRYWATNOŚĆ

Zasady ochrony Państwa prywatności i przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§ 6. REKLAMACJA TOWARU

1. Operator w ramach Sklepu Internetowego ma obowiązek dostarczania rzeczy bez wad.

2. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

 • a. adres korespondencyjny: ul. Lubicz 27/40, 31-503 Kraków
 • b. adres poczty elektronicznej:reklamacje@bunt.pl

3. Wysyłki reklamowanego Towaru należy dokonać na adres: ul. Lubicz 27/40, 31-503 Kraków

4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdy do jej rozpatrzenia konieczne są oględziny Towaru – od dnia otrzymania towaru, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji

5. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

6. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Operatora. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Operatora o reklamacji.

7. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Użytkownika o zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Jeżeli Towar nie zostanie odebrany w tym terminie Operator wezwie pisemnie Użytkownika do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego Operator jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście przechowywania Towaru naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

8. Gwarancja Bunt nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych (wgniecenie, zagniecenie, zbicie szkiełka, uderzenie, itd.) i powstałych w ich wyniku wad zużycia eksploatacyjnego i starzenia się produktu (np. zarysowań na szkiełku, zmian koloru i/ lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano niemetalowe paski, łańcuszki oraz przywieszki, takich jak skóra, tkanina, drewno, kauczuk itd. ścierania się zewnętrznych powłok, zużycia bądź zarysowania pasków i bransolet) uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi, brak staranności, zaniedbania zegarka, na którym były dokonywane zmiany przez osoby nieuprawnione (np. związane z wymianą baterii, obsługą lub naprawą) lub którego stan oryginalny został zmieniony części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie odszkodowania za straty poniesione lub kolejne, wynikające z użytkowania, niefunkcjonowania, wad niedokładności zegarka wad powstałych na skutek użytkowania lub pozostawienia zegarka w nieodpowiednich warunkach, np. zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie, gwałtowne zmiany tych warunków, przekroczenie zakresu wodoszczelności itp. Zegarki, na których brakuje numeru seryjnego lub na których ów numer został zmieniony, sfałszowany, zniszczony lub nieczytelny

§ 7. REKLAMACJE DOTYCZĄCA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

2. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Operatora o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Operator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

 • a. adres korespondencyjny: ul. Lubicz 27/40, 31-503 Kraków
 • b. adres poczty elektronicznej:reklamacje@bunt.pl

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

5. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Operatora.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

6. Operator w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Użytkownikowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Użytkownika), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

7. Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Operatora

8. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar Operatorowi w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Operatorowi.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:

 • a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • d. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.

2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Użytkownika możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego

3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

 • a. według miejsca zamieszkania pozwanego,
 • b. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 • c. według miejsca wykonania umowy.

2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

 • a. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
 • b. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

4. Pod adresem hop://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

 • a. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 • b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • c. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Operator ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany w Serwisie oraz powiadomienia o tym Użytkowników.

4. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Operatora w przewidzianym wyżej terminie.

5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.

6. Operator ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu na inny podmiot. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. Definicje:

8. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie, zapisanym z wielkiej litery, przypisuje się następujące znaczenie:

 • a. Operator - spółka LITTLEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Lubicz 27/40, 31-503 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897269; NIP 6751749776, REGON 388765153, adres poczty elektronicznej: hello@bunt.pl
 • b. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Konto w Serwisie
 • c. Konsument – Użytkownik, który zawiera z Operatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • e. Regulamin – niniejszy dokument,
 • f. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem bunt.pl,
 • g. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Użytkownika z Operatorem.
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot
24 miesiące gwarancji
Zaprojektowano w polsce